About.

บริษัท ชินโก อิเล็คทริค จำกัด ถือกำเนิดขึ้นเป็นธุรกิจโดย Hansuke Momma ในเมืองคันดะ มิคุระ-โช โตเกียว และมีการต่อยอดขยายธุรกิจภายในโซนเอเชีย ซึ่ง1ในนั้นได้แก่ ประเทศไทย บนพื้นที่ใจกลางกรุงเทพ โดยเริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ในนาม บริษัท ไทยชินโกะ จำกัด

Our Summary

Service.

Service.

ระบบไฟฟ้า
& การสื่อสาร

ระบบไฟฟ้า HV – LV,
ระบบป้องกันฟ้าผ่า/สายดิน… 

ระบบประปา

ระบบน้ำประปา, ระบบบำบัด
น้ำเสียและระบายอากาศในดิน…

เครื่องปรับอากาศ
& การระบายอากาศ

ระบบปรับอากาศ, 
ระบบระบายอากาศ…

ระบบป้องกันไฟ

ระบบสปริงเกอร์อัตโนมัติ,
ระบบท่อดับเพลิง…

ปรับปรุงโครงสร้าง
& การต่อเติม

โรงแรมและที่อยู่อาศัย
ปรับปรุงระบบ…

การบำรุงรักษา
& การซ่อมแซม

ไฟฟ้า, น้ำ, น้ำเสีย,
และระบบอื่นๆ…

สร้างอนาคตด้วยรากฐานที่มั่นคง

เติบโตอย่างยั่งยืน ทรงคุณค่าสู่สังคม

ProjectReferences

Project